Uvjeti & Prava

Osnovni izrazi navedeni u ovim Općim uvjetima:

Prodavatelj:

Poklon studio d.o.o. za trgovinu i usluge

Adresa: Dubrava 8, 10040 Zagreb Hrvatska

E-mail: [email protected]

OIB: 94611691371

Poslovna banka: KentBank d.d. Zagreb

IBAN: HR06 4124 0031 1260 0019 2

Sudski registar: Tvrtka upisana u Trgovački sud u Zagrebu. Iznos temeljnoga kapitala društva 20.000,00 kn / iznos uplaćen u cijelosti.

Član uprave: Mario Palić

Kupac:

Kupac proizvoda je svaka fizička osoba ili pravna osoba koja kupuje proizvode putem Internet trgovine na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja.

Kupac odabire barem jedan proizvod, stavi ga u košaricu, pošalje narudžbu Prodavatelju, te po njegovoj potvrdi narudžbe, plati na jedan od mogućih načina (XXX) ili pošalje narudžbu, a artikl plati pouzećem (gotovinom prilikom dostave).
kresosnimaj.com stranica služi isključivo kao sustav za web trgovinu, u daljenjm tekstu “Internet trgovina”.

1. Opće odredbe:

1.1. Ovi Opći uvjeti dostupni su Kupcima u svako doba i iste je moguće spremiti, ponovno koristiti i reproducirati.
1.2. Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Prodavatelja vezano uz uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, uvjete jamstva za ispravnost prodane stvari (tzv. garancije), prava Kupca na pisani prigovor na Proizvode i usluge Prodavatelja, pravo na raskid ugovora, uvjete narudžbe i dostave Proizvoda, zaštite osobnih i drugih podataka i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem Internet trgovine.
1.3. Opći uvjeti poslovanja Internet trgovine čine sastavni dio svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog između Prodavatelja i Kupca ovim putem.
1.4. Prethodno kupnji, kupac u aplikaciji izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete poslovanja i slijedom toga ih prihvatio, kao i da je upoznat da narudžba proizvoda uključuje plaćanje kupoprodajne cijene i troška dostave, gdje je to primjenjivo, te da je obaviješten o uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora, a koje sve uvjete i obavijesti je razumio i prihvatio.
1.5. Kupac fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici. Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
1.6. Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje Kupca ovlašćuje Prodavatelja da uskrati prodaju proizvoda ili pružanje svojih usluga.
1.7. Prodavatelj je ovlašten, u skladu sa svojom poslovnom politikom, bez potrebe prethodne obavijesti, izmijeniti sadržaj Općih uvjeta, prodajni asortiman proizvoda, maloprodajne cijene i druge podatke vezane uz Internet trgovinu.
1.8. Prodavatelj zbog prirode pristupa mrežnim stranicama nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati na uređajima i/ili vezano uz uređaje Kupaca kojima se pristupa Internet trgovini, kao niti u slučaju nemogućnosti korištenja Internet trgovine od strane Kupca, zbog razloga na koje Prodavatelj ne može utjecati.
1.9. Rok za uplatu kupoprodajne cijene proizvoda (iznosa navedenog na potvrđenoj narudžbi) iznosi 3 (tri) radna dana od dana kada Kupac zaprimi obavijest Prodavatelja o potvrđenoj narudžbi, osim u slučaju plaćanja pouzećem. U slučaju da Kupac u tom roku ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene, a Prodavatelj i Kupac nisu ugovorili nešto drugačije, potvrda narudžbe postaje neobvezujuća za Prodavatelja i ista se briše iz sustava.

2. Načini plaćanja

2.1. Platitelj u pravilu mora biti osoba ili pravna osoba koja je primatelj naručenog proizvoda. U slučajevima kada primatelj i platitelj nisu ista osoba, kao i u slučaju kada platitelj nije državljanin Hrvatske, pridržava se pravo na dodatnu provjeru identiteta platitelja i njegove prethodne pisane izjave preko e-pošte da je platitelj suglasan s plaćanjem naručene robe i da je primio obavijest o uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora.
Nakon slanja narudžbe s ovim načinom plaćanja ne može se promijeniti sadržaj narudžbe, konačni iznos, adresa za dostavu i drugi dogovoreni uvjeti. Kada Kupac želi promijeniti nešto od navedenog, potrebno je stornirati narudžbu i plaćanje te napraviti novu narudžbu.
2.2. Plaćanje po predračunu – Ako ste se odlučili za plaćanje po predračunu, na elektronsku adresu primatelja računa poslat ćemo predračun sa svim podacima. Po primitku sredstava na naš poslovni račun, roba će biti poslana na adresu za dostavu.
2.3. Plaćanje pouzećem – Ako ste se odlučili na plaćanje pouzećem, prilikom dostave paketa isti ćete platiti dostavljaču. Cijena će biti jasno naznačena na samom paketu.
2.4. Sve do potpune isplate kupoprodajne cijene, naručeni proizvodi ostaju u vlasništvu Prodavatelja čak i onda kada su već dostavljeni Kupcu.
2.5. Račun se Kupcu dostavlja uz primljenu robu. Račun je moguće dobiti I putem e-maila koji je Kupac označio kao e-mail za korespondenciju.

3. Cijene

3.1. Sve cijene predstavljaju krajnje cijene i izražene su u Kunama (Kn) te uključuju PDV. Poklon studio d.o.o. pridržava pravo izmijene cijena, osim u slučaju ako nije navedeno drugačije (slučaj akcija i drugih posebnih vrsta prodaje). Izražene cijene važe u trenutku zaprimanja narudžbe i nemaju unaprijed određeno važenje. Izražene cijene vrijede u slučaju plaćanja gore navedenim načinima i pod gore navedenim uvjetima.
3.2. Valjanost akcijske ponude – razdoblja trajanja i uvjeti akcija i drugih posebnih oblika prodaje (akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje i sl.), navedeni su uz svaku takvu ponudu.

4. Pravo Kupca na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora

4.1. Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji zaključen putem Internet trgovine, u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je njemu ili osobi koju je on odredio kao primatelja, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed. Kupac to može učiniti putem bilo kakve nedvosmislene pisane izjave kojom izražava svoju volju da raskine zaključeni kupoprodajni ugovor, poslane Prodavatelju na adresu Poklon studio d.o.o., XXX, ili e-mail XXX, u kojoj izjavi će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail i podatke o primljenom proizvodu.
4.2. Prodavatelj je dužan bez odgađanja dostaviti Kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu ugovora. U slučaju da Kupac izvrši raskid ugovora, Prodavatelj će Kupcu najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je zaprimio vraćeni Proizvod, vratiti cjelokupni plaćeni iznos, umanjen za trošak dostave kada isti postoji, u skladu s uvjetima iz ovih Općih uvjeta, na isti način kako je uplata izvršena, osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja i uz pretpostavku da Kupac nije u obvezi platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Povrat plaćenog iznosa bit će Kupcu izvršen isključivo nakon što Prodavatelj na adresu označenu na računu zaprimi proizvod ili potvrdu da je proizvod poslan na adresu Kupca.
4.3. Trošak povrata robe s osnova jednostranog raskida ugovora od strane Kupca snosi Kupac.
4.4. Kupac prethodno narudžbi proizvoda u aplikaciji Prodavatelja jasno potvrđuje da je primio ovu obavijest o pravu na jednostrani raskid ugovora.
U slučaju raskida ugovora od strane Kupca kako je to gore navedeno, za povrat cjelokupno primljenog iznosa novca, vraćeni proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u neoštećenoj originalnoj ambalaži uz priloženu presliku računa.
4.5. Kupac odgovara za svako umanjenje vrijednosti robe, koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda, stoga:
4.5.1. – u slučaju oštećene ili nedostajuće ambalaže proizvoda ne preuzimati proizvod već vratiti Prodavatelju uz napomenu o nedostacima ambalaže, u suprotnom smatra se da je proizvod preuzet s neoštećenom ambalažom;
4.5.3. – ako proizvod ima vidljivih oštećenja (npr. slomljeni ili nedostajući dio, oštećenja u obliku ogrebotina, pukotina i sl….) potrebno je što prije obavijestiti Poklon studio d.o.o.;
4.5.4 – Prodavatelj odgovora za materijalne nedostatke proizvoda.

5. Dostupnost proizvoda i rok isporuke

5.1. Rok isporuke, pod uvjetom da Prodavatelj Proizvod drži na skladištu, iznosi najviše pet radnih dana za isporuke koje se imaju izvršiti Kupcima na teritoriju kopna, a najviše osam radnih dana za isporuke koje se imaju izvršiti Kupcima na teritorij otoka, sve računajući od trenutka kada Kupac na svoju e-poštu koju je naznačio u narudžbi primi elektronsku obavijesti da je narudžba potvrđena. Iznimno, za proizvode koje Prodavatelj ne drži na skladištu, rok isporuke može biti dulji od prethodno navedenih. Također, rok isporuke može se produljiti i u slučaju događaja koje Prodavatelj nije mogao predvidjeti niti spriječiti. U oba slučaja Kupac će na način kako je to propisano ovim uvjetima biti pravovremeno obaviješten o predviđenom roku isporuke.
5.2. Dostava proizvoda Kupcu obavlja se isključivo radnim danom u radnom vremenu dostavnih službi. Kontakt broj telefona Kupca bit će naznačen na pošiljci kako bi se mogao kontaktirati u slučaju bilo kakvih problema.
5.3. Cijena dostave pošiljke izračunava se po važećem cjeniku Hrvatske pošte ovisno o ukupnoj težini pošiljke.
5.4. Kupljeni Proizvodi bit će dostavljeni u skladu s gore navedenim ako je do adrese naznačene za dostavu moguće pristupiti s javno prometne površine prijevoznim sredstvom.
5.5. U slučaju da prilikom dostave nije prisutan Kupac osobno, kupljeni proizvode može preuzeti druga punoljetna osoba koju je Kupac naveo u narudžbi ili u napomeni. Osoba koja preuzima kupljeni proizvod i sve prateće dokumente prilikom primopredaje navodi svoje ime i prezime, svojstvo povezanosti s Kupcem, datum zaprimanja i potpisuje primopredajnu dokumentaciju.

6. Zaštita osobnih podataka korisnika mrežnih stranica i društvenih mreža

6.1. Osobni podaci Kupaca proizvoda i usluga i korisnika mrežnih stranica kresosnimaj.com, kao i korisnika društvenih mreža (npr: Facebook, Instragram i sl.), koje mrežne stranice i društvene mreže su upravljane od strane Poklon studio d.o.o. zaštićeni su i čuvaju se trajno u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.
Tako prikupljeni osobni podaci bit će upotrijebljeni isključivo u svrhu zaključenja i ispunjenja ugovora i usluga koje se pružaju.
6.2. Osobni podaci mogu biti upotrijebljeni i za informiranje korisnika o ponudama proizvoda i druge slične marketinške ili promotivne komunikacije.
6.3. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo za to ovlaštenim djelatnicima i onima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
6.4. Korisnik je ovlašten u svako doba zatražiti dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka, kao i usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhu informiranja na mail: [email protected].
6.5. Korisnik jamči da su podaci koje je naveo točni, potpuni i ažurni istiniti te korištenjem mrežnih stranica i društvenih mreža Poklon studio d.o.o. potvrđuje da je suglasan s uporabom njegovih osobnih podataka na način i u svrhu kako je to gore navedeno.

7. Uporaba kolačića (cookies) na mrežnim stranicama i društvenim mrežama Poklon studio d.o.o.

7.1. Poklon studio d.o.o. može koristiti kolačiće (tzv. Cookies) za prikupljanje i obrađivanje podataka korisnika. Ti se podaci koriste u svrhu prikupljanja skupnih statističkih podataka o korisnicima, te datumu i vremenu njihovog pristupa mrežnim i društvenim stranicama.
U slučaju da podaci prikupljeni putem kolačića predstavljaju osobne podatke korisnika, na iste se primjenjuju sva pravila predviđena za zaštitu osobnih podataka kupaca i korisnika mrežne stranice Poklon studio d.o.o. i društvenih mreža.

Više o kolačićima na stranici Polica privatnosti & kolačići.

8. Poveznice na mrežne stranice ili društvene mreže trećih osoba

8.1. Mrežne stranice i društvene mreže Poklon studio d.o.o. mogu uključivati poveznice (tzv. link) na mrežne stranice ili društvene mreže trećih osoba.
8.2. Zbog prirode globalne mreže Poklon studio d.o.o. jamči zaštitu osobnih podataka u skladu s gore navedenim pravilima isključivo za mrežne stanice i društvene mreže kojima upravlja, a ne i za treće osobe.

Više o poveznicama na stranici Polica privatnosti & kolačići.

9. Komunikacija

9.1. Sva komunikacija koja se odnosi na proces narudžbe i sklapanje ugovora o kupoprodaji između Prodavatelja i Kupca obavlja se putem e-pošte i/ili telefonskog broja koje Kupac unosi prilikom procesa registracije.
9.2. Obavijesti o mjesečnim akcijama i reklamne elektronske poruke koje Prodavatelj šalje Kupcu moraju biti jasno i nedvosmisleno označene kao reklamne poruke. Pošiljatelj mora biti jasno vidljiv. Prodavatelj će bezuvjetno poštovati želju Kupca ili Korisnika da ne prima reklamne poruke i obavijesti o mjesečnim akcijama.
9.3. Prilikom registracije svaki Kupac ili Korisnik se automatski prijavljuje na newsletter. Moguće je opozvati primitak newslettera tako da kada se primi prvi newsletter stisnete na link – odjava s newslettera. Ako postoji problem s odjavom, kontaktirajte Poklon studio d.o.o. na mail naveden u podacima o Prodavatelju.

10. Oslobađanje od odgovornosti

10.1. Prodavatelj se svojim najboljim naporima trudi osigurati sukladnost i ažurnost podataka objavljenih na mrežnim stranicama. Unatoč tome mogu se karakteristike proizvoda, njihovo stanje na skladištu i cijena promijeniti tako brzo da Prodavatelj ne uspije na vrijeme ažurirati podatke na internetskim stranicama. U tom slučaju Prodavatelj će Kupca u najkraćem mogućem vremenskom razdoblju obavijestiti o promjenama i omogućiti mu opoziv narudžbe, zamjenu naručenog proizvoda ili povrat novca.
10.2. Sve fotografije proizvoda na mrežnoj stranici Poklon studio d.o.o. su simbolične.

11. Pisani prigovori Kupaca i sporovi

11.1. Ovi Opći uvjeti sačinjeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i drugim propisima Republike Hrvatske. Svoje pisane prigovore na proizvode ili usluge Prodavatelja Kupci mogu predati neposredno u poslovnim prostorima na adresi sjedišta Prodavatelja ili poslati na adresu Prodavatelja i to putem pošte, telefaksa ili elektronskom poštom kako je to navedeno u podacima Prodavatelja.
11.2. Prodavatelj je dužan bez odgađanja potvrditi da je pisani prigovor Kupca primio, obavijestiti Kupca koliko će trajati njegova obrada i pravovremeno ga obavještavati o tijeku tog postupka, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora na isti odgovoriti.
11.3. Prodavatelj i Kupac će moguće sporove svim silama nastojati riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju, Kupac može podnijeti prijavu Sudu časti Hrvatske gospodarske komore ili podnijeti prijedlog za mirenje ovlaštenim Centrima za mirenje. Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, a pred centrima za mirenje sukladno Zakonu o mirenju i Pravilnika o mirenju odabranog centra za mirenje. U slučaju spora pred sudom je nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja.
Rješavanje sporova preko online platforme ORS
Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u upotrebu je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).
Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS – http://ec.europa.eu/odr

Ovaj link potrošači mogu koristiti za prekogranične potrošačke sporove. Za potrošačke sporove u odnosu na trgovce iz Republike Hrvatske ta mogućnost ne postoji dok procedura ne bude podržana potrebnom zakonskom regulativom od strane ovlaštenih tijela RH.

12. COPYRIGHT

12.1. Sav sadržaj na kresosnimaj.com, kao što su proizvodi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikonice, audio i video zapisi, digitalni downloadi, softverski paketi i podaci vlasništvo su Poklon studio d.o.o. Kao takvi su zaštićeni domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva. Njihova neovlaštena upotreba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva.

Pojašnjenje: Što je to autorsko pravo i kako se stječe možete pročitati u ZAKONU O AUTORSKOM PRAVU.

AUTORSKO PRAVO (izdvojeno iz “Autorskog registra”)

Autorska i srodna prava stječu se automatski činom stvaranja autorskog djela, bez potrebe za njihovom registracijom ili bilo kakvim drugim formalnostima. Činom stvaranja djela autor stječe sva autorska prava na djelu koje je stvorio.

Opće je pravilo da je nositelj autorskih prava ona fizička osoba koja je stvorila autorsko djelo.

Moralna prava autora uvijek pripadaju autoru koji je stvorio određeno autorsko djelo. Ta prava uvijek pripadaju autoru, i ne mogu biti prenesena. Autor uvijek zadržava pravo biti označen kao autor, i ne može svoje autorstvo prenijeti na treće osobe. Moralna prava autora traju neograničeno.

Imovinska prava autora su prava ekonomskog iskorištavanja autorskog djela. Za razliku od moralnih prava, koja ne mogu biti prenošena, imovinska prava se mogu prenositi na treće fizičke ili pravne osobe. Imovinska prava su ograničenog trajanja, i u najvećem broju zemalja traju za života autora te sedamdeset godina nakon njegove smrti.

Izjava o privatnosti sastavni je dio Uvjeta & Prava.